ZÍSKEJ BALÍK K TAPMAŠINĚ A SOUTĚŽ S NÁMI

!ZÍSKEJ BALÍK K TAPMAŠINĚ A ZAPOJ SE

DO SOUTĚŽE O MRAZÁK V HODNOTĚ 4000 KORUN !

JM-Shot-glass-freezer_6cfd2f95-1aec-4d9e-9076-e5c26b599d75_1024x1024.png

NEBO

SOUTĚŽ O MRAZÁK NA SKLENIČKY

KUP V TERMÍNU OD 9.3.2020 DO 31.3.2020 TAPMAŠINU A VYHRAJ JEDEN ZE TŘÍ MRAZÁKŮ NA SKLENIČKY V HODNOTĚ 4000 KORUN.

 

JM-Shot-glass-freezer_6cfd2f95-1aec-4d9e-9076-e5c26b599d75_1024x1024.png

 

Úplná pravidla soutěže „Vyhraj JGM Shot Glass Freezer“

  1. Úvodní ustanovení

Účelem tohoto dokumentu je úprava úplných pravidel marketingové akce „Vyhraj JGM Shot Glass Freezer“ (dále jen „soutěž“). V případě rozporu informací o soutěži na propagačních materiálech a těmito úplnými pravidly, mají přednost tato úplná pravidla. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli tato pravidla změnit.

 

  1. Pořadatel a objednatel  soutěže:

2.1.   Objednatelem soutěže je společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., se sídlem Praha 4 – Podolí, Pod Klaudiánkou 1174/4b, 147 00, IČ: 46990054, zapsaná v obchodním rektříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 101387, (dále jen „objednatel“).

2.2.   Pořadatelem  soutěže je ŠAFY production s.r.o, se sídlem: Údolní 212/1, Braník, 147 00 Praha 4, IČO: 24769444, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172829, (dale jen “pořadatel”).

 

  1. Doba a místo konání soutěže

3.1.   Soutěž probíhá v termínu od 9. 3. 2020 do 31.3.2020 (dále jen „doba konání soutěže“).

3.2.   Soutěž probíhá na území České republiky.  

  1. Účastník soutěže:

4.1.    Soutěže se může zúčastnit pouze podnikatel, právnická osoba, či podnikající fyzická osoba, jejímž předmětem podnikání je hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin s tím, že podnikající fyzická osoba musí být starší 18 let (dále jen „účastník“ či „soutěžící“) s doručovací adresou na území České republiky.

4.2.   Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k objednateli a pořadateli soutěže a osoby jim blízké.

 

  1. Mechanika:

5.1.   Účastníkem soutěže se automaticky stává podnikatel, právnická osoba, či podnikající fyzická osoba, jejímž předmětem podnikání je hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, který v době konání soutěže zakoupí přes webovou stránku www.jagerpromo.cz alespoň jeden kus Jägermeister TapMachine a uhradí její cenu online, nebo fakturou.(dále jen „soutěžní nákup“).

5.1.    Ze všech účastníků soutěže, kteří se automaticky stali soutěžícími v soutěži, způsobem popsaným v předešlém odst. 5.1 těchto pravidel, budou nejpozději do 20. dubna 2020 pořadatelem vylosováni tři (3) výherci.

5.2.   Každý soutěžící může být automaticky zapojen do soutěže opakovaně (při splnění podmínek v odst. 5.1 těchto pravidel, tj. vždy v případě dalšího soutěžního nákupu -  zakoupení každého dalšího kusu Jägermeister TapMachine přes www.jagerpromo.cz a úhrady její ceny online). Každá takto zakoupená Jägermeister TapMachine bude brána jako samostatný vstup do soutěže, tj. čím více Jägermeister TapMachine účastník v době konání soutěže shora popsaným způsobem zakoupí a uhradí, tím větší má šanci na výhru. Jeden soutěžící však může v soutěži vyhrát pouze jednu (1) výhru; v případě vylosování určitého účastníka jako výherce, bude tento účastník z dalšího losování výherců soutěže vyloučen.   

  1. Výhry

6.1.   Výhrou v soutěži je JGM Shot Glass Freezer (mrazák na panáky k Jägermeister TapMachine),  (dále jen „výhra“). Do soutěže objednatel vložil celkem tři (3) kusy výhry.

6.2.   Každému z výherců bude na jím do registračního formuláře webové stránky www.jagerpromo.cz zadanou e-mailovou adresu zaslána informace o výhře. Každý z výherců je povinen nejpozději do pěti (5) dnů od odeslání tohoto e-mailu s informací o výhře pořadatelem  odeslat v odpovědi na tento informační e-mail pořadateli potvrzení o akceptaci výhry. V případě, že soutěžící nepotvrdí pořadateli potvrzení o akceptaci výhry,  ztrácí nárok na výhru a pořadatelem bude vylosován další náhradní výherce.

6.3.   Výherci, kteří řádně potvrdí akceptaci výhry v souladu s předešlým odst. 6.2 těchto pravidel, budou ze strany pořadatele  požádáni, aby pořadateli sdělili nejpozději do pěti (5) dnů od takové žádosti své platné a pravdivé kontaktní údaje a označení a adresu provozovny v České republice, na kterou žádají výhru doručit.

6.4.   Výhry budou výhercům rozeslány nejpozději do 15. května 2020. Výherce je povinen převzít si výhru doručenou mu na adresu jím uvedené provozovny.

  1. Zpracování osobních údajů

7.1.    Účastí v této soutěži  akci soutěžící, který je fyzickou osobou, uděluje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů pro účel realizace této soutěže  dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele, který je správcem, a to v rozsahu: e-mailová adresa, a v případě výherců též jméno, příjmení, identifikační údaje a adresa provozovny pro zaslání výhry.

7.2.    Osobní údaje budou užity pouze pro účel vedení a realizace této soutěže  zahrnující zařazení do databáze pro danou soutěž, organizaci a vyhodnocení soutěže, a zaslání a předání výher.

7.3.    Právním titulem zpracování je souhlas a po skončení soutěže též oprávněný zájem správce, popřípadě plnění zákonných povinností správce.

7.4.    Doba zpracování je doba konání soutěže, resp. doba nezbytná pro realizaci/předání výher, a dále doba 3 let po konci soutěže pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek).

7.5.    Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

7.6.    Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele  zpracovávat jakožto zpracovatel doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

7.7.    Soutěžící může kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat na kontaktu pořadatele info@safyproduction.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva soutěžícího související se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu však končí účast soutěžícího v soutěži. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese nebo na e-mailu info@safyproduction.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může soutěžící podat stížnost.

7.8.    Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci, jakož i právo na přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

 

  1. Obecná ustanovení

8.1.   Pořadatel ani objednatel  nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

8.2.   Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel a objednatel tímto nejsou účastníkům soutěže nijak jinak zavázáni a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele a objednatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani objednatel soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry na žádost výherce. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

8.3.   Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s těmito pravidly soutěže, budou ze soutěže vyloučeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá objednateli  soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou.

8.4.   Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani objednatel  soutěže není odpovědný za jakoukoli újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

8.5.   Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži (především funkčnost sítě resp. soutěžního webu). Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv včetně informace o výhře.

8.6.   V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

8.7.   Pořadatel a objednatel si vyhrazují právo soutěž zkrátit, přerušit nebo bez náhrady zrušit či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

8.8.   Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.jagerpromo.cz.

 

V Praze dne 2.3.2020

Vstupujete na stránky s alkoholem. Kliknutím na pokračovat potvrzujete, že vám bylo 18 let.

Pokračovat