Pravidla a podmínky akce
Soutěž Hokejový los

Zákazník, který v době konání soutěže načte svým mobilním zařízením QR kód umístěný ve vybraných provozovnách, se prostřednictvím mobilní internetové aplikace, na kterou bude po načtení QR kódu jeho mobilní zařízení přesměrováno, zapojí do soutěže, ve které může vyhrát 1x panáka JÄGERMEISTER 0,02l, nebo 1x „dočasné tetování JÄGERMEISTER“.

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „Soutěž Hokejový los“  (dále jen „Soutěž“).

 

1. OBJEDNATEL SOUTĚŽE:

Objednatelem Soutěže je společnost Mast-Jaegermeister CZ s.r.o., Plzeňská 3350/18, 150 00, Praha 5 Smíchov, IČ: 46990054, zapsaná v OR vedeném MS  v Praze, spisová značka 101387 C.

2. POŘADATEL SOUTĚŽE:

Pořadatelem Soutěže je společnost ŠAFY production s.r.o., IČ: 24769444, Údolní 212/1, 147 00 Praha 4, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, spisová značka 172829 C, (dále jen „Pořadatel“).

 

3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE:

Soutěž probíhá v termínu od 12.5.2023 do 28.5.2023, nebo do vyčerpání zásob, (dále jen "Doba konání Soutěže") na území České republiky (dále jen "Místo konání Soutěže") ve vybraných kamenných provozovnách provozujících hostinskou činnost.

4. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE:

Účastníkem Soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18ti let (dále jen "Účastník").

5. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY V SOUTĚŽI:

Účastník se do soutěže zapojí prostřednictvím mobilní internetové aplikace tak, že v období od 12.5.2023 – 28.5.2023 ve vybraných provozovnách, načte svým mobilním zařízením QR kód umístěný v provozovně:

 

  • Po načtení tohoto QR kódu bude mobilní zařízení Účastníka přesměrováno na internetovou stránku mobilní aplikace, ve které soutěž probíhá, (dále jen „Aplikace“)
  • Účastník v Aplikaci, zobrazené na displeji jeho mobilního zařízení, nejprve tažením prstů „setře námrazu z ledové plochy“, následně poklepáním prsty na „ledovou plochu rozbije led“ a pod „ledem“ na displeji  zjistí, zda v Soutěži vyhrál, či nikoliv.
  • V Soutěži může Účastník vyhrát 1x panák JÄGERMEISTER 0,02 l, nebo 1x dočasné tetování JÄGERMEISTER
  • V případě výhry v Soutěži předloží/ukáže výherce displej/obrazovku svého mobilního zařízení se zobrazenou výhrou obsluze provozovny, která mu po kontrole vydá danou výhru.
  • Účastník se může do Soutěže zapojit opakovaně, avšak vždy pouze 1x v rozmezí 24 hodin, počítaných v době od 05:00 hodin jednoho dne do 04:59 hodin dne následujícího
  • V každé provozovně se v Době konání soutěže hraje o celkem 150 x panák JÄGERMEISTER 0,02 l a 150 x dočasné tetování JÄGERMEISTER.

 

5. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCŮ:

5.1. Podmínkou účasti v Soutěži je načtení QR kódu na mobilní zařízení Účastníka v provozovně, ve které Soutěž probíhá, v Době a Místě konání Soutěže.

5.2. Setření „námrazy z ledové plochy“ (tažením prstů) a rozbití „ledu“ (poklepáním prstů) na displeji mobilního zařízení Účastníka v Aplikaci, na jejíž internetovou stránku bude Účastník po načtení QR kódu na jeho mobilní zařízení přesměrován.

5.3. V případě zjištění výhry v Aplikaci, předloží výherce displej/obrazovku svého mobilního zařízení obsluze dané provozovny, která mu po kontrole vydá danou výhru.

5.4. Výherce musí obsluhu provozovny kontaktovat se svou výhrou obratem. V opačném případě nemusí být výhra výherci vydána.

5.6.  Do Soutěže se Účastník může zapojit  opakovaně, avšak vždy pouze 1x v rozmezí 24 hodin, počítaných v Době konání Soutěže vždy v době od 05:00 hodin jednoho dne do 04:59 hodin dne následujícího.

5.7. Výhry v Soutěži budou výhercům předány okamžitě, po předložení/ukázání displeje mobilního zařízení Účastníka s viditelnou výhrou, obsluze dané provozovny.

5.8. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18ti let

5.9. Do Soutěže se nemohou zapojit Účastníci, pokud nesplňují výše uvedené podmínky Soutěže, či před a po termínu konání Soutěže.

 

6. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ ÚDAJŮ

6.1. Účastí v soutěži bere Účastník na vědomí zpracování jím poskytnutých údajů pro účel realizace Soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Pořadatele Soutěže, který je správcem, a to pouze v rozsahu:  datum, čas a IP adresa zařízení, které se přihlásilo do Aplikace.

6.2. Údaje Účastníků soutěže budou užity a zpracovány Pořadatelem Soutěže výhradně pro účel vedení a realizace Soutěže,  dle čl. 6, odst. 1 písm. b) všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

6.3. Právním titulem pro zpracování je oprávněný zájem správce, popřípadě plnění zákonných povinností správce.

6.4. Doba zpracování je Doba konání Soutěže.

6.5. Způsob prováděného zpracování je elektronický a automatizovaný.

 

7. SOUHLAS S PRAVIDLY SOUTĚŽE

Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník souhlas s těmito pravidly Soutěže a zavazuje se k jejich dodržování.

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Pořadatel nezodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v Soutěži, ani za žádné technické problémy nebo technické poruchy nebo chyby, které vzniknou v souvislosti se Soutěží, nebo za jakékoliv hardwarové nebo softwarové chyby nebo chybné připojení na internet, nebo za jakékoliv omezení připojení na internet/server z jakéhokoliv důvodu, nebo za přetížení internetu nebo webové stránky s Aplikací, nebo nedostupnost/přetížení mobilní sítě, nebo za neoprávněný lidský nebo jiný zásah do postupu nebo procesu Soutěže, a to zejména za neoprávněné vměšování, hackování, krádež, viry, chyby, červy apod.  

8.2. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit, případně změnit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady.

8.3. V případě, že dojde ke změnám v pravidlech Soutěže, bude to provedeno písemně ve formě dodatku k těmto pravidlům a zveřejněno na internetové stránce www.jagerpromo.cz. Účinnost této změny/dodatku nastává v okamžiku zveřejnění dle předchozí věty.

8.4. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže.

8.5. Vymáhání účasti a výher v této Soutěži je vyloučeno. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli Soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení/nevydání výher.

8.6. Tato pravidla Soutěže se řídí českým právem a jsou sestaveny v souladu s platnou legislativou České republiky.

 

ŠAFY production s.r.o.

Pořadatel Soutěže

Vstupujete na stránky s alkoholem. Kliknutím na pokračovat potvrzujete, že vám bylo 18 let.

Pokračovat