Zpracování osobních údajů


Informace o zpracování osobních údajů

pro e-platformu jagerpromo.cz

 

Společnost Mast – Jaegermeister CZ s.r.o., se sídlem Plzeňská 3350/18, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 46990054, zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, v oddílu C, vložka číslo 101387 (dále jen „správce“) informuje Partnera/jeho zaměstnance/jiného oprávněného zástupce, jakožto subjekt údajů (dále jen „Partner“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne  27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

 

Účely zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou získány přímo od Partnera, a to v okamžiku registrace a/nebo odeslání objednávky na e-platformě jagerpromo.cz. Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze pro následující účely zpracování:

 • Na právním základě plnění nebo příprava smlouvy (smlouva o spolupráci a podpoře prodeje) [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR], pro účely
  • Plnění práv a povinností správce vyplývajících ze smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje
  • Provozování e-platformy jagerpromo.cz
  • Vytvoření a správy internetového účtu Partnera
  • Poskytování komunikačních kanálů k šíření obsahu a udržování vztahů s Partnery
  • Zvýšení úrovně vzájemné spolupráce a loajality Partnerů pořádáním výherních her,  akcí a anket

Důvodem poskytnutí osobních údajů Partnerem správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy (smluvní požadavek), což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Neposkytnutí osobních údajů Partnera může mít za následek neposkytnutí plnění či ukončení poskytování plnění ze strany správce.

 

 • Na právní základě (převažujících) oprávněných zájmů správce pro účely zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) [v souladu s bodem 47 a bodem 70 a čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Správce má v daném případě zpracování osobních údajů oprávněný zájem na propagaci POS materiálů a služeb, které poskytuje a akcí na alkoholické nápoje značky Jägermeister, jejichž je oficiálním distributorem v ČR. Důvodem poskytnutí osobních údajů Partnerem správci je zájem Partnera o zasílání obchodních sdělení, což by bez poskytnutí osobních údajů nebylo možné.
 • Zpracovávat osobní údaje Partnera je rovněž nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Správce má povinnost plnit zákonné povinnosti, které vyplývají z právních předpisů upravujících práva a povinnosti, například v souvislosti s vedením účetnictví.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

 

Právní základ zpracování osobních údajů

 • e-platforma jagerpromo.cz: plnění nebo příprava smlouvy (o spolupráci a podpoře prodeje)
 • přímý marketing (vč. profilování): převažující oprávněné zájmy správce

 

Rozsah a typy osobních údajů 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedeným účelům, pro které jsou zpracovávány. Rozsah a typy osobních údajů jsou následující:

Partner poskytuje:

 • jméno a příjmení,
 • identifikační číslo organizace,
 • název provozovny
 • adresa provozovny,
 • typ provozovny
 • telefonní číslo,
 • emailová adresa,

Správce navíc shromažďuje:

 • celkový počet a způsoby využití získaných bodů
 • historii objednávek za dobu trvání smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje
 • aktuální nabídky pro Partnery
 • přihlášení registrovaných uživatelů na internetu a jejich chování
 • komunikační historii

 

 (dále jen „osobní údaje“).

Doba zpracování osobních údajů 

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za účelem splnění smlouvy po dobu  5 let ode dne poslední objednávky POS materiálu Partnerem, nejdéle však po dobu 5 let od ukončení smlouvy. Správce má zákonnou povinnost uchovávat osobní údaje dle obecně závazných právních předpisů, konkrétně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z případné hodnoty. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) po dobu 3 let ode dne poslední objednávky POS materiálu Partnerem, nejdéle však po dobu 3 let od ukončení smlouvy. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Správce v souladu s bodem 70 a čl. 21 nařízení GDPR Partnera výslovně upozorňuje na skutečnost, že vůči osobním údajům, které jsou zpracovávány pro účely zasílání obchodních sdělení (přímého marketingu), má Partner právo kdykoli bezplatně a bez uvedení důvodu vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů (včetně profilování pokud se týká tohoto přímého marketingu), v rozsahu, v němž souvisí zpracování s daným přímým marketingem, ať již jde o počáteční, nebo další zpracování. Pokud Partner vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení (přímého marketingu), správce se zavazuje, že osobní údaje tohoto Partnera nebudou již pro tyto účely zpracovávány.

 

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů 

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny jen příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

Správce prohlašuje, že osobní údaj - emailová adresa, bude pro účely zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) formou e-mailu předán společnosti Sendinblue SAS – Politique de confidentialité 55, rue d’Amsterdam 75008 Paris, France, registrován pod číslem 498 019 298.

(dále jen „zpracovatel“), neboť tato společnost zajišťuje pro správce rozesílání obchodnicích sdělení. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele.

Správce prohlašuje, že osobní údaj – telefonní číslo, bude pro účely zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) formou SMS zpráv předán společnosti Sendinblue SAS – Politique de confidentialité 55, rue d’Amsterdam 75008 Paris, France, registrován pod číslem 498 019 298 (dále jen „zpracovatel“), neboť tato společnost zajišťuje pro správce rozesílání obchodnicích sdělení. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele.

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou pro účely zajištění dopravy POS materiálů na základě smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje předány společnosti TPL Czech s.r.o., IČ: 00508616, se sídlem: K Plevnu 388/10, 268 01 Hořovice, (dále jen „zpracovatel“), neboť tato společnost zajišťuje pro správce dopravu POS materiálů. Povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích se vztahuje rovněž na příslušné zaměstnance zpracovatele.

Správce prohlašuje, že osobní údaje mohou být dále předávány externím příjemcům těchto údajů, jimiž jsou: daňoví poradci / auditoři; advokáti; banky a poskytovatelé platebních služeb; dodavatelé softwaru a hardwaru; poskytovatelé poštovních služeb; tiskárny a poskytovatelé IT služeb

Správce dále prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

Automatizované rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů Partnera nebude docházet k automatizovanému rozhodování dle  čl. 22 nařízení GDPR. Partner nepodléhá žádnému automatizovanému rozhodování, které by vůči němu zakládalo právní účinky.

Správce upozorňuje Partnera na skutečnost, že bude docházet k profilování, formou částečně automatizovaného zpracování osobních údajů Partnera, spočívajícím v použití osobních údajů k vyhodnocování některých osobních aspektů vztahujících se k Partnerovi, zejména k ukládání a rozboru aktivity Partnera, regionu, kde se nachází jeho provozovna, počtu a využití získaných bodů, objednávek, stížnosti a zájmové preference POS materiálů. Správce využívá profilování pouze za účelem personalizace nabídek POS materiálů, služeb a akcí na alkoholické nápoje značky Jägermeister (cílená reklama), aby mohl zvolit relevantní, cílená opatření a individuálně přizpůsobit a poskytovat Partnerům cílené nabídky a jiná obchodní sdělení. Zejména pro reklamu k posílení úrovně vzájemné spolupráce a k minimalizaci ztrát ze špatného zacílení reklamy.

Partner může u správce kdykoli vznést námitku vůči použití svých osobních údajů k profilování, a to bez uvedení důvodů. Námitka má za následek, že správce již nebude zpracovávat osobní údaje tohoto Partnera k profilování a zavazuje se profilování ve vztahu k tomuto Partnerovi ukončit. 

 

Práva subjektu údajů

Správce informuje Partnera o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajům (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které  se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR); Partner může uplatnit právo na přenositelnost údajů pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem splnění smlouvy dle čl. 20 nařízení GDPR.
 • práva vznést námitku (subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) nařízení GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních dle čl. 21 nařízení GDPR); Partner může uplatnit právo vznést námitku pouze v případě zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing), což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu dle čl. 21 nařízení GDPR (viz výše);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Rozhodněte, které soubory cookie chcete povolit. Toto nastavení můžete kdykoliv jednoduše změnit kliknutím na změnit nastavení cookies a vybráním úrovně souhlasu.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje správce

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Veškeré Vaše dotazy, podněty či jiná podání související se zpracováním Vašich osobních údajů můžete směřovat na níže uvedené kontaktní údaje správce:

adresa: Plzeňská 3350/18, 150 00  Praha 5

e-mailová adresa: info.czech@jagermeister.cz

telefonní číslo: 244 029 444

 

Závěr

Registrací na e-platformě jagerpromo.cz a odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste se seznámil/a s touto Informací o zpracování osobních údajů, kterou Vás správce řádně informuje o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že Vámi správci poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé.

Vstupujete na stránky s alkoholem. Kliknutím na pokračovat potvrzujete, že vám bylo 18 let.

Pokračovat