Obchodní podmínky


Obchodní podmínky e-platformy jagerpromo.cz

 

Základní údaje:

Vlastník a provozovatel internetové platformy jagerpromo.cz

Mast – Jaegermeister CZ s.r.o.

Sídlo: Smichoff Business Center, Plzeňská 3350/18, Praha 5,  PSČ 150 00

IČ: 46990054, DIČ: CZ 46990054

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, v oddílu C, vložka číslo 101387

(dále jen „MJ CZ““)

Kontakt:

Email: info@jagerpromo.cz

Tel: 244 029 419

 

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů uzavíraných mezi MJ CZ, jako poskytovatelem POS materiálů, TPL jako dopravcem POS materiálů a podnikající fyzickou či právnickou osobou (dále také jen „Partner“), v rámci vzájemné spolupráce při podpoře prodeje alkoholických nápojů značky „Jägermeister“, prostřednictvím internetové platformy jagerpromo.cz.

Vlastníkem a provozovatelem internetové platformy jagerpromo.cz a poskytovatelem POS materiálů je společnost Mast - Jaegermeister CZ s.r.o., Plzeňská 3350/18, Praha 5, 150 00, IČ: 46990054, zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, v oddílu C, vložka číslo 101387

Dopravcem POS materiálů je společnost TPL Czech s.r.o., IČ: 00508616, se sídlem: K Plevnu 388/10, 268 01 Hořovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265.

Veškeré smluvní vztahy uzavírané prostřednictvím internetové platformy jagerpromo.cz, jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Partnerem v právních vztazích uzavíraných prostřednictvím internetové platformy jagerpromo.cz, může být pouze podnikatel, právnická osoba, či podnikající fyzická osoba, jejímž předmětem podnikání je hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje. Smlouva o spolupráci a podpoře prodeje a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva o spolupráci a podpoře prodeje uzavíraná mezi MJ CZ, jako poskytovatelem POS materiálů a Partnerem, prostřednictvím internetové platformy MJ CZ provozované na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jagerpromo.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní e-platformy“). Partnerem je podnikatel, právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba, s předmětem podnikání hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, která prostřednictvím internetové e-platformy objedná POS materiály nabízené MJ CZ (dále jen „POS materiály“).

Znění těchto obchodních podmínek je MJ CZ oprávněn jednostranně měnit či doplňovat. MJ CZ je v takovém případě povinno upozornit vhodnou formou Partnera na změnu, zveřejnit na webové stránce nové znění obchodních podmínek a určit Partnerovi přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali provedenou změnu obchodních podmínek akceptuje či nikoliv. Pro případ, že Partner provedené změny obchodních podmínek v určené lhůtě odmítne a odmítnutí změny oznámí MJ CZ, je Partner v takovém případě oprávněn existující smluvní vztah mezi MJ CZ a Partnerem vypovědět. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá mezi smluvními stranami po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Objednávka POS materiálů prostřednictvím e-platformy jagerpromo.cz je možná pro všechny uživatele, kteří jsou podnikatelským subjektem, mají přiděleno identifikační číslo organizace, podnikají v předmětu podnikání hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a mají adresu pro doručování POS materiálů na území České republiky. Pro objednání POS materiálů se vyžaduje registrace uživatele v e-platformě jagerpromo.cz.

2. Podmínky a uzavření smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje

Objednávka Partnera učiněná na e-platformě jagerpromo.cz je návrhem smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje a samotná smlouva o spolupráci a podpoře prodeje je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Partnera i MJ CZ s tímto návrhem (odesláním objednávky Partnerem a závazným potvrzením této objednávky ze strany MJ CZ). Od tohoto momentu mezi MJ CZ a Partnerem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje Partner stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že s nimi bez výhrad souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

MJ CZ je v České republice oficiálním dovozcem a distributorem prémiových alkoholických nápojů značky Jägermeister a má zájem spolupracovat s Partnerem, který je podnikatelem v oboru hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, při podpoře prodeje alkoholických nápojů této značky v provozovně/provozovnách Partnera, a to formou poskytování různých POS materiálů, dle výběru MJ CZ a v závislosti na Partnerem dosažené úrovni vzájemné spolupráce (vyjádřené počtem bodů získaných Partnerem na e-platformě jagerpromo.cz), propagujících značku Jägermeister a sloužících k podpoře prodeje a zviditelnění alkoholických nápojů značky Jägermeister v provozovně/provozovnách Partnera.

Objednáním POS materiálů nabízených MJ CZ na e-platformě jagerpromo.cz, vyjadřuje Partner svůj zájem a zavazuje se spolupracovat s MJ CZ při podpoře prodeje a zviditelnění alkoholických nápojů značky Jägermeister v provozovně/provozovnách Partnera, s využitím POS materiálů a za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.

Partner potvrzuje, že má právní způsobilost k uzavření této smlouvy a pokud je Partner fyzickou osobou potvrzuje, že je starší 18-ti let.

Partner se zavazuje POS materiály řádně využívat a používat je výhradně pro propagaci značky Jägermeister a podporu prodeje alkoholických nápojů této značky v provozovně/provozovnách, v níž provozuje hostinskou činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.

MJ CZ neodpovídá za žádné škody ani újmy vzniklé v důsledku nesprávné manipulace či používání POS materiálů Partnerem, či hosty jeho provozovny/provozoven.

Vkládáním unikátních kódů z lahví alkoholického nápoje Jägermeister, které nakoupí pro svou provozovnu, získává Partner na e-platformě jagerpromo.cz body, které se v průběhu vzájemné spolupráce připisují na účet Partnera na e-platformě jagerpromo.cz a za které Partner získává na e-platformě dostupné POS materiály. Body získané Partnerem nebude Partner moci využít k získání POS materiálů v případě, že dojde k ukončení smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje, nebo v případě, že dojde k zániku e-platformy jagerpromo.cz.

MJ CZ si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně měnit počet bodů, které Partner na e-platformě získá zadáním unikátních kódů  z lahví alkoholického nápoje Jägermeister. MJ CZ si dále vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně měnit počet bodů potřebných pro získání konkrétního POS materiálu na e-platformě jagerpromo.cz.

Partner uzavřením smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že jej MJ CZ po dobu trvání této smlouvy bude vhodným způsobem informovat o dalších nabídkách POS materiálů dostupných na e-platformě jagerpromo.cz, o nabídkách dalších promočních akcí k podpoře prodeje alkoholických nápojů značky Jägermeister a dále jej bude informovat o aktuálních nabídkách svých produktů u obchodních partnerů MJ CZ (velkoobchody apod.)

Partner uzavřením smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje bere na vědomí a souhlasí s tím, že MJ CZ je oprávněno data, která od Partnera v průběhu trvání smlouvy získá, využívat pro analýzu a zlepšení kvality svých služeb a pro analýzu a průzkum trhu.

Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že je oprávněn na e-platformě objednat POS materiál vždy pouze jedenkrát (1x) v průběhu kalendářního měsíce.

Partner bere dále na vědomí a souhlasí s tím, že úroveň dosažené vzájemné spolupráce, v rámci smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje, bude ze strany MJ CZ průběžně vyhodnocována v závislosti na počtu bodů získaných Partnerem na e-platformě jagerpromo.cz, a to formou zadání kódů z Partnerem nakoupených lahví alkoholických nápojů značky Jägermeister, či jinou vhodnou formou stanovenou v Partnerem, jejichž mechanismus je popsán na e-platformě jagerpromo.cz. V závislosti na vyhodnocení úrovně dosažené vzájemné spolupráce (počtu získaných bodů), v rámci smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje, bude Partnerovi umožněn výběr z různých POS materiálů dostupných na e-platformě jagerpromo.cz, které Partner získá výměnou za jím na e-platformě jagerpromo.cz získané body.

Smlouva o spolupráci a podpoře prodeje je uzavřena mezi MJ CZ a Partnerem na dobu neurčitou a je jí možno vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně s tím, že výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Webové rozhraní e-platformy jagerpromo.cz obsahuje aktuální seznam POS materiálů nabízených MJ CZ. Nabídka poskytování konkrétních POS materiálů Partnerovi zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou tyto POS materiály zobrazovány ve webovém rozhraní e-platformy jagerpromo.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost MJ CZ uzavřít smlouvu o spolupráci a podpoře prodeje za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní e-platformy jagerpromo.cz obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním POS materiálů. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním POS materiálů uvedené ve webovém rozhraní e-platformy jagerpromo.cz s tím, že POS materiál je doručován Partnerovi pouze v rámci území České republiky.

Pro objednání POS materiálu se Partner registruje na e-platformě jagerpromo.cz, vyplní zde objednávkový formulář, který poté zašle MJ CZ. (dále také jen jako „objednávka“). MJ CZ potvrdí přijetí objednávky Partnerovi v elektronické podobě, a to neprodleně po obdržení jím vyplněného objednávkového formuláře.

Smluvní vztah mezi MJ CZ a Partnerem vzniká akceptací objednávky, jež je MJ CZ zasláno Partnerovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Partnera Okamžikem převzetí POS materiálu přechází na Partnera nebezpečí škody na POS materiálu.

O přijetí objednávky je Partner automaticky informován e-mailem, na jím poskytnutou e-mailovou adresu. V detailu každého POS materiálu i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta POS materiálu.

Partner si může u MJ CZ, nebo u dopravce – TPL na e-mailové adrese info@tplcz.eu vyžádat zaslání dodacího listu POS materiálu v elektronické podobě.

Partner souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje. Náklady vzniklé Partnerovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Partner sám bez účasti MJ CZ a TPL.

3. Storno objednávky

Všechny objednávky přijaté na e-platformě jagerpromo.cz jsou závazné. Objednávku lze zrušit pouze před její expedicí. Storno objednávky musí být zasláno e-mailem na adresu info@tplcz.eu. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno a e-mail Partnera a číslo objednávky. V případě, že bude objednávka zrušena až po její expedici, může být po Partnerovi požadována náhrada nákladů spojená s expedicí POS materiálu.

MJ CZ si vyhrazuje právo nepotvrdit odeslanou objednávku na e-platformě jagerpromo.cz, nebo zrušit již potvrzenou objednávku nebo její část v těchto případech: POS materiál se již nevyrábí nebo nedodává, v jiných závažných případech. V případě, že tato situace nastane, MJ CZ nebo TPL bude neprodleně kontaktovat Partnera za účelem dohody o dalším postupu.

4. Přeprava a dodání POS materiálu

Přepravu a dodání POS materiálu zajišťuje pro MJ CZ TPL

V případě, že je POS materiál při převzetí Partnerem poškozen, zničen, nebo není úplný, má Partner právo na to, aby MJ CZ bezplatně a bez zbytečného odkladu POS materiál vyměnil za bezvadný.

Dodávky POS materiálů budou dle dostupnosti produktů a provozních možností MJ CZ a TPL realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do sedmi (7) pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta i delší, o čemž bude Partner bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání POS materiálů je stanoveno na základě objednávky Partnera. Za splnění dodávky se považuje dodání POS materiálu na adresu uvedenou v objednávce.

Dopravu POS materiálů na adresu určení zajišťuje TPL, prostřednictvím jím vybraných přepravních/zásilkových společností

Partner je povinen převzít POS materiály při jejich dodání. MJ CZ ani TPL neodpovídají za jakékoliv škody vzniklé v důsledku nemožnosti doručení POS materiálů na adresu, kterou Partner uvedl v objednávce.

V případě, že je z důvodů na straně Partnera nutno POS materiály doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Partner povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním POS materiálů, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí POS materiálů od přepravce je Partner povinen zkontrolovat neporušenost obalů POS materiálů a v případě jakýchkoliv vad či poškození toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Partner zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního dokladu Partner stvrzuje, že zásilka POS materiálů splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě, že obal je poškozen je nutné tuto informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby či pošty a uplatnit reklamaci přímo u přepravce.

Způsob doručování:

POS materiály jsou doručovány běžnou zásilkovou službou.

Expedice balíků, u kterých si Partner zvolí způsob dopravy zásilkovou službou probíhá každý všední den 08:00 do 17:00 hodin. Doručení balíků se provádí do sedmi (7) pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky Pratnera ze strany MJ CZ. Před doručením balíčku může být Partner informován dopravcem formou SMS na číslo uvedené v objednávce ohledně upřesnění termínu převzetí.

5. Práva z vadného plnění

Partner má právo na bezplatnou výměnu POS materiálu, pokud mu byl doručen poškozený, zničený, nebo nekompletní. Právo na bezplatnou výměnu POS materiálu je Partner povinen uplatnit u MJ CZ bez zbytečného odkladu po převzetí POS materiálu, vždy spolu s fotodokumentací prokazující poškození, zničení či nekompletnost dodávky POS materiálů, nejpozději však do tří (3) dnů od jeho převzetí, jinak právo zaniká.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

Partner nabývá vlastnictví k POS materiálu okamžikem jeho převzetí od přepravce.

Partner bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní e-platformy jagerpromo.cz (včetně fotografií nabízených POS materiálů) jsou chráněny autorským právem. Partner se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní e-platformy jagerpromo.cz.

Partner bere na vědomí, že MJ CZ nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Partner/jeho zaměstnanec/jiný oprávněný zástupce potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl/a MJ CZ na e-platformě jagerpromo.cz jsou přesné, pravdivé a úplné.

7. Ochrana osobních údajů

MJ CZ zpracovává osobní údaje Partnerů/jejich zaměstnanců/jiných oprávněných zástupců, jako jsou údaje k osobě, identifikační číslo organizace, kontaktní informace, elektronické identifikační údaje (IP adresy (soubory protokolu)), údaje o přístroji, prohlížeči apod. i individuální údaje Partnera související s regionem ve kterém působí, objednávkami, počtem získaných bodů a preferencích POS materiálu. Právním základem je plnění smluvních povinností, hájení oprávněných zájmů MJ CZ a dodržování zákonných povinností. Účelem je spolupráce při podpoře prodeje alkoholických nápojů značky Jägermeister, řízení vztahu s Partnery, správa jejich preferencí a cílené marketingové a reklamní akce k podpoře prodeje  (také prostřednictvím přímého marketingu). Osobní údaje získávají pouze subjekty a osoby, které je potřebují k plnění smluvních závazků a zákonných povinností a k obhajobě oprávněných zájmů společnosti MJ CZ. Všechny tyto subjekty a osoby jsou smluvně zavázány k dodržování předpisů o ochraně osobních údajů. Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s e-platformou jagerpromo.cz je k dispozici na na stránce Zpracování osobních údajů.

Partner prohlašuje a zavazuje se, že pokud bude MJ CZ v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje zasílat fotografie z akcí, které pro podporu prodeje alkoholických nápojů značky Jägermeister ve své provozovně uskutečnil, bude k tomu vždy bezvýhradně oprávněn a zasláním těchto fotografií nedojde k porušení práv jakýchkoliv osob případně zobrazených na těchto fotografiích. MJ CZ nebude tyto fotografie zveřejňovat a bude je používat výhradně pro svou vlastní potřebu, za účelem vyhodnocování aktivit Partnera a úrovně dosažené vzájemné spolupráce, v rámci smlouvy o spolupráci a podpoře prodeje a za účelem průkazu, že POS materiály poskytnuté Partnerovi jím byly využity v souladu se smlouvou a těmito obchodními podmínkami, tedy k propagaci a podpoře prodeje alkoholických nápojů značky Jägermeister v provozovně Partnera

 8. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený smlouvou o spolupráci a podpoře prodeje obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah se řídí českým právem.

V případě, že ze smlouvy či ze zákona vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Smlouva o spolupráci a podpoře prodeje včetně obchodních podmínek je archivována MJ CZ v elektronické podobě a není přístupná.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. září 2019, a to do odvolání.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami, potvrzujete, že jste ji je řádně přečetl/a a budete se jimi řídit.

 

Mast - Jaegermeister CZ s.r.o.

 

Vstupujete na stránky s alkoholem. Kliknutím na pokračovat potvrzujete, že vám bylo 18 let.

Pokračovat